Welkom

Administratiekantoor Janse BV voelt zich sterk verbonden met zijn relaties en medewerkers. We streven naar een langdurige relatie met beiden en we zijn er  trots op dat we daar in de praktijk  in slagen.

Wij bieden diensten als accountancy, belastingadvies, administratieve dienstverlening, loonadministratie en bedrijfsadvisering.

Door onze jarenlange ervaring hebben we een schat aan informatie opgebouwd. We  zijn in staat onze cliënten te bedienen op een wijze die bij hun past. Niet alleen bij de standaard ondernemingsactiviteiten, maar ook bij niet-alledaagse gebeurtenissen.

Onze in- en externe medewerkers zijn gemotiveerd en goed opgeleid. Regelmatig worden ze tijdens cursussen weer ‘bijgespijkerd’. Zo zijn wij in staat een kwalitatief goede dienstverlening aan te bieden.

In de loop der jaren hebben we een breed netwerk opgebouwd. Waar nodig werken we samen met specialisten van andere accountants- en belastingadvieskantoren; advocaten, notarissen, subsidieadviseurs, banken etc.

Vanwege onze aanpak en beperkte grootte zijn wij in staat om een persoonlijke en doortastende dienstverlening aan te bieden. Door onze samenwerking met professionele partijen kunnen we  onze cliënten een multidisciplinair pakket bieden, waarbij we zelf steeds de touwtjes in handen houden.

Eindejaarsbericht 2014-2015

Klik op de onderstaande link voor ons eindejaarsbericht en zie wat jij nog kunt doen voor het einde van het jaar.

Eindejaarsbericht 2014-2015

Kamer heeft veel vragen over aanpassingen werkkostenregelingen

Kan de regering bevestigen dat de volgende onderdelen onder de werkkostenregeling als loon worden aangemerkt (al dan niet vrijgesteld): Het bureau, de vaste computer op kantoor, de bureaustoel, de vaste telefoon, postvakjes, printer en printerpapier, enveloppen en balpennen, eventuele kamerplanten, wc-papier op het toilet van het bedrijf, parkeerplaats bij het bedrijf.
Dit is een greep uit de vele feitelijke vragen van de Tweede Kamerfracties over de aanpassingen in de werkkostenregeling, zoals die zijn opgenomen in het Belastingplan 2015.
Verder worden over de volgende onderwerpen uit het Belastingplan diverse vragen gesteld.
Maatregelen regeerakkoord, Begrotingsafspraken 2014 en besluitvorming in 2014
– Inkomensbeleid
– Fiscale innovatieregelingen
– Gebruikelijkloonregeling
– Belasting op leidingwater
– Afvalstoffenbelasting
– Woningmarktmaatregelen
– Aanpassing ouderenkorting en afschaffen ouderentoeslag box 3
– Levensloop
– Aanpassing afbouw kindgebonden budget
– Energiebelasting
– Overige maatregelen
– Oudedagsvoorzieningen
– Aftrekbaarheid buitenlandse boeten
– Tier 1 voor verzekeraars
– Btw-vrijstelling ziekenhuizen
– Gebruik taxatierapporten in de BPM
– Auto’s met dubbele cabine
– Eén bankrekeningnummer
– Versnelde invordering toeslagen
– Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders toeslagen
– Personeelsleningen.
Het is de bedoeling dat staatssecretaris Wiebes (Financiën) de vragen uiterlijk op 17 oktober 2014 zal hebben beantwoord.

Hou ook onze facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.
www.facebook.com/administratiekantoorjanse

VAR-wuo

Speel in op naderende onzekerheid VAR-wuo

Als u over een VAR-wuo beschikt, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Er hoeft dan ook geen loonheffing en premie te worden ingehouden. Die zekerheid heeft zijn langste tijd gehad. Hoe kunt u hierop inspelen?

Meer zzp’ers. Het aantal zzp’ers is de laatste jaren enorm toegenomen. Omdat zzp’ers voor de fiscus als ondernemer worden aangemerkt, hebben ze in beginsel recht op tal van ondernemersvoordelen, waarvan de zelfstandigenaftrek de belangrijkste is. Ook betalen ze niet mee aan de werknemersverzekeringen.

Schijn. Omdat het aantal schijnconstructies met zzp’ers flink toeneemt, neemt het kabinet maatregelen. In een brief aan de Tweede Kamer wordt duidelijk dat vanaf volgend jaar de regels worden aangescherpt ( DB/2014/193 U ). Wat betekent dit voor u en wat kunt u eraan doen?

Hoezo ‘schijnconstructies’?

Zorg, bouw, onderwijs. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat zzp’ers bij een opdrachtgever werkzaam zijn terwijl er eigenlijk gewoon sprake is van een dienstbetrekking. Vooral in de zorg en het onderwijs loopt dit de spuigaten uit, maar soortgelijke voorbeelden zijn ook in de bouw aan de orde van de dag.

Geen risico opdrachtgever. Op dit moment is het zo dat de opdrachtgever daarbij nauwelijks risico loopt. Als een zzp’er een VAR-wuo heeft, hoeft de opdrachtgever geen belasting en premies in te houden. Blijkt na controle dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan zal de fiscus vrijwel altijd de gemiste belasting naheffen bij de zzp’er. Alleen als er bij de opdrachtgever sprake is van kwade trouw, kan de fiscus deze op hem verhalen. Omdat dit in de praktijk lastig is aan te tonen, kiest men via het makkelijke traject voor de opdrachtnemer. Omdat het kabinet dit ongewenst vindt, gaat dat in 2015 veranderen.

Wat gaat er dan veranderen?

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat vanaf 2015 ook de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Blijkt deze niet te kloppen, dan zullen bij hem belasting en premies worden nageheven, eventueel met boete. Het kabinet wijst er met nadruk op dat een en ander geen belemmeringen mag opwerpen voor de bonafide zzp’er. Of dit in de praktijk ook zo uitwerkt, valt echter nog te bezien.

Wat betekent dit?

Naar verwachting zullen opdrachtgevers vanaf volgend jaar extra alert zijn als ze met een zzp’er in zee gaan. Klopt de VAR-wuo namelijk niet, dan kunnen ze achteraf alsnog belasting en premies betalen. Daarbij is het nog maar de vraag hoe de fiscus deze onzekerheid bij hen denkt op te lossen en hoe men kan zorgen dat de nieuwe aanpak niet negatief uitwerkt voor de bonafide zzp’er. Het is logisch te veronderstellen dat men liever een groter bedrijf in de arm neemt.

Hoe kunt u hierop inspelen? Vooral uw onafhankelijkheid en dus het door u te lopen risico staan centraal bij het aantonen dat u ondernemer bent. Contracten voor vaste tijden, op vaste uren, met een gegarandeerde looptijd en met een garantie van betaling zijn bij voorbaat verdacht. Ook als u maar één of enkele opdrachtgevers heeft, loopt u risico. Nog meer dan nu wordt het van belang dat u onafhankelijk opereert en risico’s loopt. Daarnaast zullen zaken zoals investeren, factureren, btw-plicht, uw werkplek en reclame maken een rol blijven spelen. U moet nu al duidelijk kunnen maken dat u echt zelfstandig opereert en die druk wordt vanaf volgend jaar alleen maar groter

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 verhoogd

wettelijk minimum loon verhoogd
Klik voor meer informatie

Zakelijk gebruik privé auto en privé gebruik auto van de zaak

Klip op de onderstaande links voor meer informatie

2014-04-22, notitie auto en btw_ prive gebruik auto van de zaak

2014-04-22, notitie auto en btw_ zakelijk gebruik prive auto

Aangifte Inkomstenbelasting

Geachte relatie,

Nu 2013 voorbij is, komt het indienen van de aangifte inkomstenbelasting weer in zicht. Graag ontvangen wij de hiervoor benodigde gegevens. Bijgevoegd vindt u een checklist met de benodigde informatie voor genoemde aangifte.

Indien u de stukken niet tijdig kunt aanleveren (voor 10 maart 2014) kunnen wij uitstel voor het indienen aanvragen bij de Belastingdienst. Stuurt u dan even een e-mailtje naar peter@jansebv.nl of esmee@jansebv.nl met de BSN nummers van u en eventueel uw partner.

Hebt u nog vragen over de aan te leveren gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Klik op de onderstaande link voor de benodigde stukken.

Checklist Stukken IB

Tijdelijke contracten, nieuwe regels

Een tijdelijk arbeidscontract is praktisch en beperkt risico’s. Maar, let op! Per 1 juli 2014 verandert de wetgeving over elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Jojanneke kwam op 1 augustus 2012 bij u in dienst voor één jaar. U verlengde per 1 augustus 2013 haar contract tot 1 augustus 2014.

Hoe is het nu?Op dit moment mag u in drie jaar tijd max. drie contracten sluiten. Een vierde contract of een contract dat over de grens van drie jaar komt, wordt op grond van de wet ‘vanzelf’ een vast contract. Zo’n ‘keten’ wordt onderbroken als tussen 2 opeenvolgende contracten een pauze van méér dan 3 maanden zit. Dus max. 3 contracten in 3 jaar met een onderbreking van max. 3 maanden (kortweg: ‘3 x 3 x 3’).

U mag nu het tweede contract met Jojanneke dus nog één keer verlengen. Haar derde jaarcontract zal dan per 1 augustus 2015 automatisch (van rechtswege) eindigen.

Hoe wordt het per 1 juli 2014? De ‘ketenregeling’ verandert per 1 juli 2014. Straks mag u nog steeds max. 3 opeenvolgende tijdelijke contracten sluiten, maar dan wel binnen 2 jaar. En de keten wordt pas onderbroken als tussen 2 opeenvolgende contracten een pauze van méér dan 6 maanden zit. Vanaf 1 juli 2014 wordt het dus: ‘3 x 2 x 6’: max. 3 contracten in 2 jaar met een pauze van max. 6 maanden.

Het tweede jaarcontract van Jojanneke loopt af op 1 augustus 2014. Met een verlenging van weer een jaar tot 1 augustus 2015 zit u met de nieuwe ketenregeling voor onbepaalde tijd aan Jojanneke vast! U sluit na 1 juli 2014 immers een opvolgend (derde) contract dat de maximumtermijn van twee jaar overschrijdt en dus volgt omzetting naar onbepaalde tijd.

Uitzonderingen. In cao’s kunnen andere regels worden vastgelegd, maar altijd geldt: max. 6 contracten in max. 4 jaar. Let op. Deze ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken. De keten start voor hen pas op hun 18e .

Geldt de nieuwe regeling meteen? De nieuwe ketenregeling is pas van toepassing als u op of na 1 juli 2014 een (opvolgend) contract sluit. Wees vooral alert op de 2-jaarstermijn bij verlenging van tijdelijke contracten!

U mag na 1 juli 2014 nog steeds maximaal 3 tijdelijke contracten sluiten. Maar dat in een periode van maximaal 2 jaar (i.p.v. 3 jaar). Let daarop bij contractverlengingen

Bron: Indicator

Aangifte Inkomstenbelasting

De belastingaangifte moet weer gedaan worden. Velen hebben alweer een uitnodiging ontvangen van de Belastingdienst om de aangifte Inkomstenbelasting in te leveren. Voor velen een vervelende en lastige klus.

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar om uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen en uw administratieve zorgen uit handen te nemen.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 013-5220783

Zelfstandig of schijnzelfstandig?

De fiscus gaat méér controleren op de schijnzelfstandigheid van zzp’ers.
Waar moet u als ondernemer in de (para)medische sector extra op letten?

Controle op schijnzelfstandigheid. Het aantal zelfstandigen is gegroeid tot bijna 900.000. Veel van deze zelfstandigen in de (para)medische sector hebben vaak slechts één opdrachtgever. In het sociaal akkoord van april 2013 is afgesproken deze schijnzelfstandigheid aan te pakken, o.a. om te voorkomen dat zzp’ers voor minder dan het minimumloon werken. Nu zal dát bij de (para)medische ondernemer niet snel voorkomen. Voor hen gaat het vooral om de vraag of de (para)medische ondernemer wel daadwerkelijk zelfstandig is.

Onduidelijk. Voor ‘gewone’ ondernemers zijn in de praktijk en in de rechtspraak criteria ontstaan waaraan de zelfstandigheid kan worden getoetst: het aantal opdrachtgevers, inschrijving Handelsregister, een btw-nummer hebben, reclame maken, et cetera. Deze criteria zijn niet zonder meer toepasbaar op ondernemers in de (para)medische sector.

Niet in loondienst en niet afhankelijk. Iemand is in het spraakgebruik ‘zelfstandig’ als hij niet in loondienst is en ook niet (te) afhankelijk van zijn opdrachtgever is. Elke ondernemer is echter in zekere mate afhankelijk van (grote) opdrachtgevers. Dit maakt het soms lastig om vast te stellen wanneer er geen sprake meer is van zelfstandigheid.

Voldoen aan toets fiscus. De regel dat men ten minste drie opdrachtgevers moet hebben om zelfstandige te zijn (en dan liefst niet slechts één grote en twee hele kleintjes), is een praktische toets van de fiscus bij de beoordeling van de zelfstandigheid. Zelfstandigheid is echter een rekbaar begrip. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat u persoonlijk kunt worden aangesproken op de manier waarop u uw vak uitoefent, maar ook dat u belangrijke beslissingen daadwerkelijk zélf kunt nemen.

Leren van anderen … De criteria uit de rechtspraak zijn niet zonder meer bruikbaar voor (para)medische zzp’ers. Als u ervoor zorgt dat er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat, bent u al een heel eind, zeker als uw voorwaarden wezenlijk afwijken van de (arbeids)voorwaarden waaronder werknemers van uw opdrachtgevers werken.

Medewerkers Administratiekantoor Janse BV